หน้าแรก / ผศ.ดร.กานต์ ษรบัณฑิต

ผศ.ดร.กานต์ ษรบัณฑิต

ผศ.ดร.กานต์ ษรบัณฑิต

อาจารย์

032-726594 kan.sor@kmutt.ac.th

การศึกษา

ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2557

วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2553

วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย, 2551

ความเชี่ยวชาญ

Membrane Biophysics, Infectious disease modelling

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา