หน้าแรก / ดร.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ

ดร.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ

ดร.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ

อาจารย์

02-4707957 bank.nga@kmutt.ac.th

การศึกษา

Ph.D. (International Development Studies), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan, 2021

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2554

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2550

ความเชี่ยวชาญ

Industrial Policy, Political Economy, Economic Developmen

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา