หน้าแรก / ดร.ภัทรศักดิ์ ชีวะเกตุ

ดร.ภัทรศักดิ์ ชีวะเกตุ

ดร.ภัทรศักดิ์ ชีวะเกตุ

อาจารย์

032-726592 pattarasak.jiv@kmutt.ac.th

การศึกษา

Ed.D. (Education media and Technology) Boston University, England, 2015

CAGS. (Education media and Technology) Boston University, England, 2002

M.A. (Education media and Technology) Boston University, England, 1996

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย, 2533

ความเชี่ยวชาญ

ทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็ก-ผู้ใหญ่, การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา