หน้าแรก / ดร.นงนาถ พ่อค้า

ดร.นงนาถ พ่อค้า

ดร.นงนาถ พ่อค้า

อาจารย์

032-726579 nongnat.pho@kmutt.ac.th

การศึกษา

ปร.ด. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2553

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2543

ความเชี่ยวชาญ

Molecular biology, genetic diversity

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา