หน้าแรก / ดร.ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน

ดร.ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน

ดร.ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน

อาจารย์

032-726576 tanyarat.kho@kmutt.ac.th

การศึกษา

Ph.D. (Molecular Plant Sciences) University Of Edinburgh, England, 2012

วท.ม. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2547

วท.บ. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2543

ความเชี่ยวชาญ

Precision farming, Plant Physiology, Biochemistry, Plant responses, Genomic techology

หน่วยวิจัย

ศูนย์วิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา