หน้าแรก / ดร.ทรงพล ชื่นคำ

ดร.ทรงพล ชื่นคำ

ดร.ทรงพล ชื่นคำ

อาจารย์

032-726578 songpol.chu@kmutt.ac.th

การศึกษา

D.Phil. (Engineering Science) Oxford University, England, 2011

M.Eng. (Engineering Science) Oxford University, England, 2002

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา