หน้าแรก / ดร.จิรศักดิ์ ศรีรัตน์

ดร.จิรศักดิ์ ศรีรัตน์

ดร.จิรศักดิ์ ศรีรัตน์

อาจารย์

032-726583,
095-1654190
jirasak.sri@kmutt.ac.th

การศึกษา

D.Eng. (Engineering) Kanazawa University, Japan,

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2552

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2550

ความเชี่ยวชาญ

Mechanical Design, FEA, Optimization, Sheet Metal Forming

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา