หน้าแรก / ดร.กัลย์ธีรา สุนทราภิรักษ์กุล

ดร.กัลย์ธีรา สุนทราภิรักษ์กุล

ดร.กัลย์ธีรา สุนทราภิรักษ์กุล

อาจารย์

032-726582 kanteera.soo@kmutt.ac.th

การศึกษา

ปร.ด. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2554

วท.บ. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2548

ความเชี่ยวชาญ

Biochemistry, Molecular biology, Microbiology

หน่วยวิจัย

ศูนย์วิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา