หน้าแรก / คุณปรีชา รอดอิ่ม

คุณปรีชา รอดอิ่ม

คุณปรีชา รอดอิ่ม

นักวิจัย

032-726598 preecha.rod@kmutt.ac.th

การศึกษา

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2558

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประเทศไทย, 2550

ความเชี่ยวชาญ

Bee​ and​ Stingless​ bee​keeping​/Bee​ Pollination​

หน่วยวิจัย

ศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา