หน้าแรก / คุณขวัญชัย ใจมุ่ง

คุณขวัญชัย ใจมุ่ง

คุณขวัญชัย ใจมุ่ง

นักคอมพิวเตอร์

032-726551 khwanchai.jai@kmutt.ac.th

การศึกษา

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ประเทศไทย, 2556

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา