หน้าแรก / งานบริการวิชาการ(ชุมชน) / ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) สนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่รอบพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ในอำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา กิจกรรมด้านส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในระยะแรกให้ความสำคัญกับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับโจทย์ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ และได้ทำโครงการสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เน้นโรงเรียนตามแนวตะเข็บชายแดน สนับสนุนการเรียนรู้ฐานอาชีพ และการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน ได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมาร์ และโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอสวนผึ้ง บ้านคา และจอมบึง
พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน ทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการระดมกำลังอาจารย์มหาวิทยาลัยช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในพื้นที่ มจธ. ราชบุรี ได้ดำเนินโครงการโดยยึดหลักสำรวจความต้องการของโรงเรียนว่าต้องการการสนับสนุนในเรื่องใด และใช้จุดแข็งของทางอาจารย์ มจธ.เข้าไปเป็นพี่เลี้ยง โดยเน้นการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนชายขอบ โดยมีเป้าหมายในการทำงาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้เด็กได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา