มจธ.ราชบุรี ร่วมกับโคงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่
เพื่อดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในการสำรวจศึกษาวิจัย เพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านประชากร พืช สัตว์, ส่งเสริมอาชีพประชาชน, พัฒนาการเรียนรู้ของทุกช่วงวัย และส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โคงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา