หน้าแรก / งานวิจัยคุณภาพสูง / ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม และวัสดุก่อสร้าง

ประกอบด้วยอาจารย์ และนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และวัสดุก่อสร้าง ตามแนวทางการพัฒนาแบบ DIST

โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการนำของเสียที่เกิดขึ้นมาผลิตเป็นวัสดุก่อสร้างในภูมิภาคกลางตอนล่าง ห้องปฏิบัติการเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการ และนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย อากาศ ของเสียอันตราย ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต และรวมถึงการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม นอกจากนั้นยังมีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง วัสดุซีเมนต์-ปอซโซลาน วัสดุจีโอพอลิเมอร์ วัสดุทางชีวภาพ ตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวดูดซับจากของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต รวมถึงพัฒนา และปรับปรุงระบบในการผลิต การจัดการที่มีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรม

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา