หน้าแรก / งานวิจัยคุณภาพสูง / หน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย

หน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย

หน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย

ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมกลุ่มของอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานวิจัยทางด้านวัสดุ และการทดสอบโดยไม่ทำลาย ซึ่งงานวิจัยทางด้านวัสดุเน้นทางด้านว้สดุคาร์บอน วัสดุนาโน วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก และวัสดุทางไฟฟ้า ส่วนงานวิจัยทางด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายเน้นการทำนายการเสื่อมสภาพของวัสดุที่ใช้งานอุณหภูมิสูงจากการประเมินสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางกล โดยงานวิจัยทุกด้านเน้นสร้างผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย อีกทั้งดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการผ่านความร่วมมือกับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถนำไปประยุกต์แก้ปัญหาได้ ทั้งปัญหาภายในท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา