หน้าแรก / งานวิจัยดีเด่น / ด้านเกษตรแม่นยำ

ด้านเกษตรแม่นยำ

มจธ.ราชบุรี ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยทำการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จึงทำการศึกษาวิจัยต่าง ๆเพื่อให้เกษตรไทยทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยปีล่าสุดได้ศึกษาวิจัยเพื่อ 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไชโป้วตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องนวดผักกาดหัว : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดราชบุรี 2) ผลของการรมควันโดยใช้น้ำมันหอมระเหยต่อเพลี้ยไฟฝ้าย 3) ผลของแคลเซียมที่คาดการณ์ไว้ต่อการแตกตัวภายในและคุณภาพของสับปะรด ‘แพตเวีย’ ในระหว่างการเก็บรักษาอุณหภูมิต่ำ 4) ศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมจากเตาต้นแบบต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ของดอกคาร์โมมายล์

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา