หน้าแรก / งานวิจัยดีเด่น / ด้านผึ้งและต้นผึ้ง

ด้านผึ้งและต้นผึ้ง

มจธ.ราชบุรี มุ่งเน้นทำงานวิจัยด้านผึ้งและต้นผึ้งเกี่ยวกับ 1) การศึกษาพฤติกรรมผึ้ง ความหลากหลายผึ้ง และปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผึ้งทางด้านเกษตรและการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ (climate change)
2) การสร้างเครื่องมือที่มีชื่อว่า รังผึ้งฉลาด (smart hives) เพื่อศึกษาภาษาของผึ้งผ่านแอปพลิเคชัน 3) การใช้ประโยชน์จากผึ้งเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และ 4) การสร้างน้ำผึ้งมูลค่าสูงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 5) การอนุรักษ์ต้นผึ้ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของผึ้ง และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โดยปีล่าสุดได้ศึกษาวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารผึ้งและประสิทธิภาพในการช่วยผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของผึ้งพื้นเมืองและชันโรงไทย 2) พัฒนาการเลี้ยงผึ้งมิ้ม (Apis florea) ในเชิงเศรษฐกิจและคุณสมบัติทางเคมี กายภาพของน้ำผึ้งที่ได้ โดยมีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดังเอกสารดาวน์โหลด 3) พัฒนามูลค่าเพิ่มในน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งพื้นเมืองในประเทศไทย 4) ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งเอกลักษณ์เฉพาะดอกไม้ชนิดเดียว (unique uniflora honey) จากสมุนไพรพืชหอม 5) ความหลากหลายของราไมคอร์ไรซาจากรากต้นผึ้ง ในเทือกเขาตะนาวศรี จังหวัดราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา