หน้าแรก / งานวิจัยดีเด่น / ด้านการเรียนรู้

ด้านการเรียนรู้

มจธ.ราชบุรี มีการทำวิจัยเพื่อศึกษาการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อวัดผลการเรียนรู้
โดยปีล่าสุดได้ศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยการวิจัยชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาหมู่ 1 บ้านรางดอกอาว ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา