หน้าแรก / งานวิจัยดีเด่น / ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

มจธ.ราชบุรี คำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จึงทำการศึกษาวิจัย เพื่อนำของเสียจากภาคอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงาน เป็นต้น มาจัดการให้กลับมาใช้ประโยชน์ต่อได้ หรือจัดการให้ดีขึ้นกว่าเดิม

โดยปีล่าสุดได้ศึกษาวิจัยเพื่อ 1) สร้างหน่วยบำบัดอากาศที่ออกจากห้องความดันลบด้วยระบบตัวกลางแบบคงที่และแบบเคลื่อนที่ 2) พัฒนาการขึ้นรูปวัสดุเซรามิกที่ไวต่อการทาปฏิกิริยาด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 3) ศึกษาสมบัติของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยเพื่อใช้เป็นวัสดุชีวภาพ 4) ศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอพอลิเมอร์จากตะกอนดินประปาและเถ้าถ่านหินบิทูมินัสผสมเส้นใยสังเคราะห์ และ 5) ผลของการบ่มด้วยไมโครเวฟต่อสมบัติของซีเมนต์เพสต์จากของเสียอุตสาหกรรม

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา