ฐานข้อมูลราชบุรีศึกษา

หน้าแรก / ฐานข้อมูลราชบุรีศึกษา

ราชบุรีศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี) ได้มีฐานข้อมูลสารสนเทศ ชื่อ “ราชบุรีศึกษา” สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องราว บริบทการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมต่าง ๆ ของจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ทั้งด้านทรัพยากร ด้านวิถีชุมชน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของชาวบ้าน ทักษะและความชำนาญของคนในชุมชนต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยและบริการวิชาการที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เสวนาครั้งที่ 1

“รถไฟกับการพัฒนาชุมชนคนราชบุรี”

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่กับการพัฒนาชุมชน คนราชบุรี

คุณปัฐตพงษ์ บุญแก้ว

วิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต 1

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย

รถไฟ กับการพัฒนาชุมชน คนราชบุรี

  • คุณกรรณิกา ณ บางช้าง
  • อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเจ็ดเสมียน

บทความ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา