ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง อาสาสมัครเพื่อการศึกษา (อศม.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่ง อาสาสมัครเพื่อการศึกษา (อศม.)

กำหนดสอบในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น

โดยการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

การเข้าระบบ Zoom Cloud Online Meeting โดยการกดเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ตาม Link ที่ปรากฏใน อีเมล์ที่ส่งให้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ : เวลาในการสอบสัมภาษณ์อาจมีความคลาดเคลื่อน ทางผู้ประสานงานจะอนุญาตติดต่อไปยังผู้สมัครโดยตรงผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้