หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หน้าแรก / การเรียนการสอน / หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาที่เน้นด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในอดีตที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่แย่ลง ได้แก่ มลพิษทางน้า อากาศ ขยะ ป่าไม้และประมง เป็นต้น ดังนั้นการป้องกันและการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักวิศวกรรมและเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรนี้นั้น จะปฏิบัติไปในแนวทางที่ทาให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและภายใต้เกณฑ์ที่รับรองโดยสภาวิศวกร นอกจากนี้ รายละเอียดในหลักสูตรยังทาให้ผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรนี้ทราบถึงเนื้อหาของวิชาที่เรียน วิธีการวัดและประเมินผล อีกทั้งยังทาให้ผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทางาน

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ กับสถานการณ์จริง เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLOs)

PLO 1 (Basic Knowledge) สามารถนำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในการออกแบบ ดูแล และแก้ปัญหาระบบทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
PLO 2 (Hand-On) สามารถลงมือทำงานและติดตั้งอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้
PLO 3(Synergy) สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณค่า
PLO 4 (Moral Principles) แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา