ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : โครงการรับนักศึกษาเครือข่าย อ.แนะแนวฯ ปีการศึกษา 2565

  1. กำหนดการสอบคัดเลือก คือ วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ออนไลน์ ผ่าน Zoom โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมการสอบคัดเลือกฯ ภายใน เวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้ที่ QR Code ในประกาศ
  2. ทดสอบระบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.
  3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศราวุฒิ จันทร์แฉล้ม โทร : 063-9546325

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์