มจธ.ราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Systems Thinking

อบรมเชิงปฏิบัติการ Systems Thinking เพื่อการออกแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ชุมชน ในวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องชั้น 2 อาคารหอสมุด