หน้าแรก / งานบริการ / โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เช่น การอบรมครูที่ไม่ได้จบสาขาวิทยาศาสตร์แต่ต้องสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ปัญหาจำนวนครูไม่ครบชั้นหรือขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา) ให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กได้ลงมือทำปฏิบัติการและคิดเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำวัน

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา