หน้าแรก / งานบริการ / พัฒนาการเรียนรู้แบบองค์รวมของนักเรียนผ่านการอนุรักษ์ไม้พื้นถิ่น

พัฒนาการเรียนรู้แบบองค์รวมของนักเรียนผ่านการอนุรักษ์ไม้พื้นถิ่น

พัฒนาการเรียนรู้แบบองค์รวมของนักเรียนผ่านการอนุรักษ์ไม้พื้นถิ่น

พัฒนาการเรียนรู้แบบองค์รวมของนักเรียนผ่านการอนุรักษ์ไม้พื้นถิ่น ที่พบในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง ผลคือ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผาก จำนวน 40 คน ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ (ดิน น้ำ ต้นไม้) และพันธุ์ไม้พื้นถิ่น จากการเดินป่า การสำรวจพันธุ์ไม้ในป่า วิธีการเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น ตั้งแต่ต้นการเตรียมเเปลงปลูก, การปลูก การดูแลหลังปลูก ทำให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองระหว่างเรียนหรือไม่ได้ศึกษาต่อในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีการนำนักเรียน เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตในป่า และเรียนรู้ระบบนิเวศในป่า เพื่อสร้างประสบการณ์และความใส่ใจในทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อนักเรียนเติบโตจะไม่ทำลายป่า

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา