หน้าแรก / งานบริการ / การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงและการจัดการของเสียในฟาร์มโคนมและสุกร

การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงและการจัดการของเสียในฟาร์มโคนมและสุกร

การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงและการจัดการของเสียในฟาร์มโคนมและสุกร

ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยคาดหวังให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเรื่องการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในฟาร์ม เช่น การจัดการของเสีย การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานทดแทนภายในฟาร์ม โดยเน้นที่การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์ม เช่น การสร้างระบบไบโอแก๊สที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้อุปกรณ์ IOT ในการควบคุมและติดตามการทำงานของระบบไบโอแก๊ส และสร้างระบบบำบัดหลังไบโอแก๊ส
เพื่อประเมินการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในฟาร์ม เป็นต้น

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา