หน้าแรก / งานบริการ / การออกแบบหลักสูตรสำหรับยกระดับความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดราชบุรี

การออกแบบหลักสูตรสำหรับยกระดับความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดราชบุรี

การออกแบบหลักสูตรสำหรับยกระดับความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดราชบุรี

การออกแบบหลักสูตรสำหรับยกระดับความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดราชบุรี ตามข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา และความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมจากภาคอุตสาหกรรม ด้านการแก้ปัญหาภายในอุตสาหกรรม ด้านการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดย มจธ.ราชบุรี คาดหวังให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี และใกล้เคียง เพื่อพัฒนาบุคคลกรของภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานที่สามารถรองรับการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตในอนาคตได้

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา