หน้าแรก / งานบริการ / การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรจำนวน 2 แห่ง  

          ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม่ คุณอุษา พรานพนัส หมู่ที่ 9 หนองตับเต่า ต.รางบัว มีฐานเรียนรู้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อถ่ายทอดถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรที่สนใจ

          ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ คุณสาทิตย์ เปี่ยมพิชัย หมู่ที่ 14 หนองน้ำใส ต.รางบัว มีฐานเรียนรู้ชุดนอนนา และฐานโซล่าเซลล์สูบน้ำและ IoT

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา