หน้าแรก / งานบริการ / การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผัก

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผัก

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผัก

เกษตรกรผู้ปลูกผักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรชัฏใหญ่ ได้รับการพัฒนาด้านการใช้สารชีวภาพสำหรับพืชผัก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ รวมถึงการบ่มดินจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.ราชบุรี ได้รับองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตราฐาน สมาชิกกลุ่มจำนวน 2 คน เข้าสู่การเป็นสมาชิก Young smart farmer และได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนด้วยระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำ จากนั้นขยายผลไปยังเกษตรกรอื่น ๆ อีกจำนวน 4 แปลง

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา