หน้าแรก / เยี่ยมชมโรงงานของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา

เยี่ยมชมโรงงานของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์
3 พฤษภาคม 2566

เยี่ยมชมโรงงานของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2566 ณ ศูนย์ประชุมกลางน้ำ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงงาน ของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณปาจรีย์ แสงคำ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ในหลักสูตรวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ (Intelligence Systems Engineering: ISE) นำโดย ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในการทำโครงงานของนักศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้โจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรมในการเรียนรู้ทักษะ และการทำงานจากประสบการณ์จริงร่วมกับสถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของโอสถสภาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ เพื่อที่จะได้เข้าใจ use case ที่ทางโอสถสภาใช้เป็นโจทย์ให้นักศึกษาทำโครงงาน และการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้นักศึกษาจะสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนรู้ในห้องเรียน และการทำงานในอนาคตได้ต่อไป ซึ่งการเรียนการสอนของหลักสูตร ISE นั้น เป็นการเรียนรู้แบบพหุวิทยาการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมระบบ ในสาขาระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานและเคมี และระบบชีวภาพ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประโยชน์ ต่อสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยที่นักศึกษามีอิสระในการออกแบบแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง สามารถเลือกเรียนตามหัวข้อโครงงานที่ตนเองสนใจ นอกจากการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนแล้วนั้น นักศึกษาจะถูกฝึกฝนให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันแบบสังคม และการเป็นสมาชิกของสังคมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยระบบ Residential College สามารถติดตามข่าวสารของหลักสูตร ได้ที่ https://ratchaburi.kmutt.ac.th/…/intelligent-systems…/ และhttps://www.facebook.com/RCKMUTT


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา