หน้าแรก / ประชุมความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี และติดตามงาน มจธ.ราชบุรี ครั้งที่ 3/2566

ประชุมความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี และติดตามงาน มจธ.ราชบุรี ครั้งที่ 3/2566


ข่าวประชาสัมพันธ์
27 พฤษภาคม 2566

ประชุมความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี และติดตามงาน มจธ.ราชบุรี ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) จัดประชุมความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี และติดตามงาน มจธ.ราชบุรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุด โดยมีประธานการประชุม รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมจธ. หารือร่วมกับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ซึ่งครั้งนี้ร่วมหารือเพื่อการติดตามงานในหลากหลายด้าน เป็นการพัฒนา Residential College ทั้งด้านการศึกษา งานบริการวิชาการ และด้านงานวิจัย ให้ตอบโจทย์ความก้าวหน้าของยุคสมัยและสถานการณ์ทางสังคมให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา