หน้าแรก / “ค่ายเรียนรู้ร่วมใจ RC-CPE ร่วมชุมชน”

“ค่ายเรียนรู้ร่วมใจ RC-CPE ร่วมชุมชน”


ข่าวประชาสัมพันธ์
5 พฤษภาคม 2566

“ค่ายเรียนรู้ร่วมใจ RC-CPE ร่วมชุมชน”

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) เป็นสถานที่จัดโครงการ “ค่ายเรียนรู้ร่วมใจ RC-CPE ร่วมชุมชน” ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2566 ที่มีนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ RC และ มจธ. ทำกิจกรรมร่วมกัน ในวันแรกนี้มีการกล่าวต้อนรับโดย ดร.อัจฉริยา พวงยอด เป็นประธานเปิดค่าย และได้มีการจัดกิจกรรมการแบ่งหน้าที่ในการทำงานร่วมกันพร้อมเรียนรู้การทำฝายชะลอน้ำ ที่นักศึกษาจะต้องเดินทางไปทำฝายวันที่ 6 พ.ค. ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธ์ให้นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์บางมด-และนักศึกษาราชบุรี ได้รู้จักกันและสร้างความสัมพันธ์อันต่อกันมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม และเพื่อให้นักศึกษาได้สร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา