มจธ.ราชบุรี จัดพิธีสักการะพระสยมภูวราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี จัดพิธีสักการะพระสยมภูวราช ในวันวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.45 น. ณ เทวสถานพระสยมภูวราช   เนื่องจากวันที่ในวันที 13 พฤศจิกายน 2548  ได้มีการจัดพิธีอัญเชิญพระสยมภูวราช ขึ้นสู่เทวสถานซึ่งถือเป็นวันเปิดใช้อาคารปฐมาคาร อาคารหลังแรกของ มจธ.ราชบุรี เพื่อความเป็นศิริมงคลในการทำงาน มจธ.ราชบุรี โดยมี รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา ดร.ทศพร  ทองเที่ยง  บุคลากรและนักศึกษา มจธ.ราชบุรี เข้าร่วมสักการะในครั้งนี้ด้วย