เกณฑ์การรับนักศึกษา : รอบ 2 โครงการ Active Recruitment (มจธ.ราชบุรี) ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ราชบุรี ภาควิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาได้แก่

  1. วิศวกรรมเครื่องกล
  2. วิศวกรรมอุตสาหการ
  3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหมายเลข 3 : แบบแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ของนักเรียนที่สมัครเข้าร่วม Residential College Camp ( RC Camp ) Download
เอกสารหมายเลข 4 : แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วม Residential College Camp ( RC Camp ) Download


สมัครแบบที่ 1 Portfolio

วันนี้ – 23 มีนาคม 2563

สมัครแบบที่ 2 GAT/PAT

6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายการศึกษา
คุณศราวุฒิ จันทร์แฉล้ม 032726510
คุณชุติมา  สุขอ่อน 032726511
คุณสุณัฏฐา  ใจมุ่ง 032726513

Facebook Chat : KMUTT Residential College