โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะของครู โรงเรียนชายขอบจังหวัดราชบุรี ด้านการสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี ได้จัดอบรม โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะของครู โรงเรียนชายขอบจังหวัดราชบุรี ด้านการสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม โดยการผู้จัดอบรมต้องการให้อาจารย์ทุกท่านได้เห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการหลักสูตร และการทดสอบ ที่สร้างกระบวนการคิดให้ลูกศิษย์ของท่านให้เป็นผู้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีของประชากรของประเทศ ตลอดระยะเวลาการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ให้ความสนใจในการฟังบรรยาย กระตือรือร้นในการฝึกปฏิบัติ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่วิทยากรได้ให้การแนะนำเป็นอย่างดี ทำให้การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าดูรูปทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/open…