เกณฑ์การรับนักศึกษา : รอบ 2 โครงการ Active Recruitment (มจธ.ราชบุรี) ปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ราชบุรี ภาควิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาได้แก่

1. วิศวเครื่องกล 
2. วิศวไฟฟ้า 
3. วิศวอุตสาหการ 
4. วิศวคอมพิวเตอร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหมายเลข 1 : ใบสมัครเข้าร่วม Residential College 62  Download
เอกสารหมายเลข 2 : แบบแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ในการเสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วม Residential College Camp ( RC Camp ) Download
เอกสารหมายเลข 3 : แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วม Residential College Camp ( RC Camp ) Download