พิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์

มจธ. ราชบุรี ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โถงอาคารปฏิบัติการชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ มจธ.ราชบุรี  โดยมีบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน และนักศึกษา เพื่อเป็นเป็นสิริมงคลในวาระขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี 2560