ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ 2564

สำหรับน้องๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ ขอให้ดำเนินการตามกำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

https://regis.kmutt.ac.th/nstudent/1-2564/scheduleB1_2564TH.pdf

สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้เว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้ 

https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/