ด้านเกษตรแม่นยำ

ด้านเกษตรแม่นยำ

        ด้านเกษตรแม่นยำ ที่ดำเนินการภายใต้ศูนย์วิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Center for Translational Agriculture Research: CTAR) ที่มีเป้าหมายเพื่อ 1) ผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ เกี่ยวกับปัจจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ปุ๋ยและน้ำของมันสำปะหลัง
เพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งในระดับสรีรวิทยาและระดับสนาม 2) ยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง 3) เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยทางด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) สร้างเครือข่ายวิจัย(Research Consortium) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับชุมชน (KMUTT & Community Linkages Programs) เพื่อนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ

         ในปี 2564 ได้ดำเนินงานวิจัย เรื่อง การสร้างนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม เพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้วยงบประมาณ 600,000 บาท ที่ได้รับจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติผลคือ 1) จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ Reskill/Upskill เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและหลักการใช้งาน Word, Power Point, Excel  พื้นฐาน, การจับประเด็น (empathy) เพื่อเสริมทักษะการฟังอย่างเข้าใจเชิงลึก (Empathic Listening), การตั้งโจทย์ (Free thinking, Root-cause Analysis) เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาด้วย Root Cause Analysis และเรียนรู้การวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา โดยเรียนรู้ด้วยโมเดล “สาเหตุและผลกระทบ” (Cause and Effect) และการเรียนรู้กระบวนการทำงานพัฒนาพื้นที่เชิงองค์รวม ให้นักพัฒนา จำนวน 10 คน  2) พัฒนาเกษตรกรของวิสาหกิจชุมชนเกษตรชัฏใหญ่ ตำบลรางบัว
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 18 ราย โดยใช้แนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม และการพัฒนาอาชีพ การเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งและทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4,800 บาท ต่อคน 3) ส่งเสริมให้แปลงเกษตรของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรชัฏใหญ่ ได้รับการรับรองมาตฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) จำนวน 10 คน หรือคิดเป็น 77% ของสมาชิกทั้งหมด

ภาพการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการกลุ่มวิสาหกิจ/เกษตรทฤษฎีใหม่ (ซ้าย) การอบรม GAP ร่วมกับเกษตรอำเภอจอมบึง (กลาง) และการตรวจแปลง เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ผลสำหรับรับรองมาตรฐาน GAP (ขวา)

ภาพกรอบแนวคิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สำหรับเกษตรกร

        สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะทำการวิจัย เรื่อง 1) การให้น้ำที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของสายพันธุ์ไทย โดยบูรณาการความรู้ระดับเซลล์ (อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อเสนอโครงการไปแหล่งทุน)
2) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหลักการเกษตรสมัยใหม่ (อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อเสนอโครงการไปแหล่งทุน) 3) การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อธาตุอาหารหลักในระดับสรีรวิทยาและระดับเซลล์ในภาวะการได้รับน้ำที่แตกต่างกัน (อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อเสนอโครงการไปแหล่งทุน)