ด้านวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย

ด้านวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย

         ด้านวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย ที่ดำเนินการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร มจธ.(ราชบุรี)  และตอบสนองความต้องการด้านอุตสาหกรรม ภายใต้หน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Materials and Nondestructive Testing Laboratory: MNDT)

        ในปี 2564 ได้ดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อ 1) พัฒนาเทคนิคการทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับทดสอบรอยเชื่อมที่มีสีเคลือบ ด้วยงบประมาณ 599,168 บาท ผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ITAP) 2) พัฒนากระบวนการผลิตหัวไชโป๊วหวาน ด้วยงบประมาณ 214,711.90 บาท ให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหัวผักกาด อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ผ่านสํานักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 3) ศึกษาการผลิตน้ำยาภายในประเทศไทย สำหรับการทดสอบโดยวิธีการสารแทรกซึม ด้วยงบประมาณ 40,000 บาท ผ่าน Pre-Talent Mobility 4) พัฒนาเทคนิคการเชื่อมต่อใบเลื่อยสายพานสำหรับเลื่อยไม้ยางพาราให้ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ด้วยงบประมาณ 536,762 บาท ให้บริษัท สยาม สเปลนดิด สตีล จำกัด

ภาพการลงพื้นที่รับฟังโจทย์การพัฒนากระบวนการผลิตหัวไชโป๊วหวาน (ซ้าย) และเครื่องหั่นหัวไชโป๊ว (ขวา)

        สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะทำการวิจัย เรื่อง 1) การศึกษากระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์สำหรับโพลิเมอร์เสริมความแข็งแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เหลือทิ้ง (อยู่ระหว่างส่งข้อเสนอโครงการไปแหล่งทุน: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม) 2) การศึกษาพฤติกรรมการคืบของชิ้นส่วนจากวัสดุพอลิแลคไทด์-คาร์บอนไบโอคอมโพสิต (อยู่ระหว่างส่งข้อเสนอโครงการไปแหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง)  3) การพัฒนาและศึกษากระบวนการผลิตน้ายาสาหรับการทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม (อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อเสนอโครงการไปแหล่งทุน: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด)  4) การศึกษาการปรับปรุงไลน์กระบวนการผลิตกิมจิ (อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ)