ด้านวัสดุทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

ด้านวัสดุทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

        ด้านวัสดุทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการภายใต้หน่วยวิจัยห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ (Innovative Environmental Management and Smart Construction Materials: IEMLAB) ที่มีเป้าหมายเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำของเหลือทิ้ง และของเสียจากภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ในรูปของวัสดุที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากของเสียภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

        ในปี 2564 ได้ดำเนินงานวิจัย เรื่อง การหน่วยบำบัดอากาศที่ออกจากห้องความดันลบด้วยระบบตัวกลางแบบคงที่และแบบเคลื่อนที่ ด้วยงบประมาณ 2,335,000 บาท ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประเภททุน Basic Research Fund ผลคือ 1) ได้องค์ความรู้ใหม่ จำนวน 1 สูตร จากการศึกษาการใช้ตัวกลางแบบคงที่ด้วยวัสดุพรุนจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าชีวมวลจากโรงไฟฟ้า 2) หน่วยบำบัดอากาศที่ผ่านจากห้องความดันลบด้วยระบบตัวกลางแบบคงที่จากวัสดุพรุนจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าชีวมวลจากโรงไฟฟ้า ขนาดจำลองที่ใช้เป็นข้อมูลในการผลิตหน่วยบำบัดอากาสที่รองรับพื้นที่ขนาด  4 x 4 เมตร จำนวน 1 เครื่อง 3) ได้เข้าร่วมประชุมเผยแพร่ผลงาน(เสนอแบบปากเปล่า) จำนวน 1 เรื่อง  4) ได้พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 คน และนักวิจัยเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 คน

        และได้ดำเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสมบัติทางวิศวกรรม และทางชีวภาพของวัสดุซีเมนต์ และวัสดุจีโอพอลิเมอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุทางชีวภาพ ด้วยงบประมาณ 2,209,000 บาท ที่ได้รับจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลคือ 1) สูตรในการผลิตวัสดุทดแทนกระดูกจากวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอย และดินขาว 2) เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่สามารถใช้ในการขึ้นรูปวัสดุทดแทนกระดูกจากวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอย และดินขาว 3) มีการเพิ่มสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุทดแทนกระดูกจากวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอย และดินขาวด้านกราฟิน ผลคือสร้างวัสดุทดแทนกระดูกที่สามารถเพิ่มแนวทางในการรักษาผู้ที่สูญเสียกระดูกขั้นแตก หรือหักได้ทั้งในมนุษย์ และสัตว์

        นอกจากนี้ได้ดำเนินงานบริการวิชาการได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับภาคอุตจสาหกรรม 1) ผลิตสารเคลือบผิวจากแลคเกอร์/Urethane Lacquer /Epoxy ที่สามารถเคลือบอุปกรณ์ประปาทองเหลือง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดตนเองและเชื้อโรคมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ประปาทองเหลืองที่ไม่ได้มีการเคลือบผิว ด้วยงบประมาณ 706,000 บาท ให้กับ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด (ATACO) ผ่านสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)  2) ศึกษาและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวัสดุซีเมนต์ผสมเถ้าลอย ด้วยงบประมาณ 359,000 บาท ให้กับ บริษัท ไอเซิร์ฟ เอเชีย จำกัด ผ่านสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) และยังมีความตั้งใจในการสร้างเครือข่าย และความเฉพาะทางของห้องปฏิบัติการในการทดสอบเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้างที่สามารถสร้างงานบริการวิชาการ และงานวิจัยต่อยอดร่วมกับภาคเอกชนได้

        สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะทำการวิจัย เรื่อง 1) ศึกษาการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเถ้าและกากเหลือทิ้งของโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ด้วยงบประมาณ 4,531,000 บาท (อยู่ระหว่างรอพิจารณาข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุน: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 2) การศึกษาผลกระทบของการจัดเก็บและกองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟ้าต่อสมบัติทางเคมีกายภาพ และความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทต่าง ๆ ด้วยงบประมาณ 3,500,000 บาท (อยู่ระหว่างรอพิจารณาข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)  3) การศึกษาความเป็นไปได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของฟาร์มโคนม และโคเนื้อ ในจังหวัดราชบุรี ด้วยงบประมาณ 9,140,000 บาท (อยู่ระหว่างรอพิจารณาข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุน: ปศุสัตว์จังหวัด) 4) การพัฒนารูปแบบแนวทางในการสร้างชุมชนไร้ขยะที่สามารถเพื่มประสิทธิภาพและสามารถอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิงอย่างยั่งยืนด้วยงบประมาณ 4,067,655 บาท (อยู่ระหว่างรอพิจารณาข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุน:
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 5) การใช้ประโยชน์จากเถ้าชีวมวลจากโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตผนังเบาคอนกรีตเบาใช้ภายในอาคารทั้งในรูปแบบเปลือย และมีวัสดุเคลือบผิวทับ ด้วยงบประมาณ 600,000 บาท จาก สกสว.