ด้านผึ้งและต้นผึ้ง

ด้านผึ้งและต้นผึ้ง

        ด้านผึ้งและต้นผึ้ง ที่ดำเนินการภายใต้ศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร (Native Honeybee and Pollinator Research Center: NHBEE) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานวิจัย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมผึ้ง ความหลากหลายของผึ้ง และปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผึ้งทางด้านเกษตรและการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ (climate change) ส่วนที่ 2 สร้างเครื่องมือที่มีชื่อว่า รังผึ้งฉลาด (smart hives)  เพื่อศึกษาภาษาของผึ้งผ่านแอปพลิเคชัน bee connex โดยทำร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ส่วนที่ 3 ใช้ประโยชน์จากผึ้งเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และส่วนที่ 4 สร้างน้ำผึ้งมูลค่าสูงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ จำหน่ายผ่านบริษัท beesanc ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับผลผลิตน้ำผึ้งของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากทั่วประเทศไทย

        ในปี 2564 ได้ดำเนินงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารผึ้งและประสิทธิภาพในการช่วยผสมเกสร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของผึ้งพื้นเมืองและชันโรงไทย ด้วยงบประมาณ 2,990,400 บาท ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประเภททุน Basic Research Fund ผลคือ 1) ได้องค์ความรู้ใหม่ จำนวน 3 เรื่อง เกี่ยวกับ 1.1) ประสิทธิภาพของผึ้งและชันโรงในการผสมเกสรของทุเรียน เสาวรส และฟักทอง 1.2) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ในเชิงเศรษฐกิจ 1.3) พฤติกรรมการเต้นรำและสัญญาณการสื่อสารเสียงภายในผึ้ง ภายใต้สภาวะการตอบสนองต่อภาวะกระตุ้นที่แตกต่างกัน 2) ได้ต้นแบบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตฟักทองด้วยแมลงผสมเกสร จำนวน 1 กระบวน ให้เกษตรกรในจังหวัดราชบุรีและลพบุรี จำนวน 3 ราย 3) ได้ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้เด็กและเยาวชนของโรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 54 คน และเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดราชบุรี กาฬสินธุ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 24 คน 3) ได้จัดทำ Book chapter ระดับนานาชาติ จำนวน 1 เรื่อง ชื่อ Preecha Rod-im and Orawan Duangphakdee. 2020. Potential for Apis florea to become a pollinator of importance, providing ecological services in Thailand. In The Role of Dwarf Honeybees in Natural and Agricultural Systems. Abrol AB (Ed). Taylor & Francis Publisher  4) ได้เข้าร่วมประชุมเผยแพร่ผลงาน(เสนอแบบปากเปล่า) จำนวน 1 เรื่อง ชื่อ Machine learning classifier to differentiate the hissing behavior from the other behavior of Apis cerana, Thailand 5) ได้พัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 คน

        สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะทำการวิจัย เรื่อง การศึกษาสัญญาณ พฤติกรรมผึ้งภายในรังและการพัฒนาระบบสมองกลเพื่อช่วยในการตรวจสอบรังผึ้งพันธุ์ (A. mellifera) และผึ้งโพรง (A. cerana)  ที่เลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยงบประมาณ 1,000,800 บาท ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประเภททุน Basic Research Fund