ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ด ผักกาด ขิง สับปะรด ว่างห่างจระเข้ และส่วนเหลือทิ้งทางการเกษตร

        ในปี 2564 ได้ดำเนินงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความหลากหลาย การใช้ประโยชน์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเห็ดป่ากินได้ในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยงบประมาณ 310,000 บาท  จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผลคือ พบเห็ดป่าบนเส้นทางเดินศึกษาที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกันจำนวน 80 ชนิด และมีบริเวณที่พบมากจัดได้เป็น 21 บริเวณ

           

ภาพแผนที่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติฯ ภายในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

ภาพการสำรวจเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางสำนักงานโครงการฯ (ห้องนิทรรศการ) – ธารน้ำพุร้อน ระยะทาง 500 เมตรและ เส้นทางสำนักงานโครงการฯ (ห้องนิทรรศการ) – หอดูนก ระยะทาง 500 เมตร

ภาพตัวอย่างเห็ดป่าที่พบบนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติฯ และการเก็บรักษา

        และดำเนินงานวิจัย เรื่อง การการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไชโป๊ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพ ให้วิสาหกิจชุมชน ด้วยงบประมาณ 240,000 บาท  จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผลคือ 1) ได้จัดอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไชโป๊ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย การใช้สารกันบูดสำหรับการแปรรูปผักกาดหัว และการจัดทำสูตรการถนอมอาหาร ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักกาดหัว อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 คน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 คน และ  กลุ่มเกษตรกรผู้ส่งผักและผลไม้ส่งตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 คน  2) ได้พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปไชโป๊ปลอดภัย และพัฒนาคู่มือที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการในระดับชุมชน ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ตัวแทนชุมชนและตัวแทนหน่วยงานสถาบันการศึกษา เพื่อให้มีการสนับสนุนเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้เป็นกลุ่มตัวอย่างหรือต้นแบบในการขยายผล

ภาพเครื่องนวดหัวผักกาด

        สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะทำงานวิจัย เรื่อง 1) การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดทางยา (Hericium erinaceus, Lignosus rhinoceros and Poria Cocos) ด้วยวัตถุดิบทดแทนมันฝรั่งเพื่อกระตุ้นการเจริญของเส้นใยเห็ดและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเส้นใยเห็ด ด้วยงบประมาณ 350,000 บาท  ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2) การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดทางยา(Lignosus rhinoceros) แบบฝังกลบ เพื่อกระตุ้นการเจริญและฤทธิ์ทางชีวภาพของเหง้าเห็ดนมเสือ ด้วยงบประมาณ 350,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3) การรวบรวบและอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงของชุมชนบ้านตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้วยงบประมาณ 111,500 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   4) การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดธรรมชาติจากสับปะรด ว่านหางจระเข้ร่วมกับสารละลายแคลเซียมแอสคอร์เบทต่อการลดการเกิดสีน้ำตาลและรักษาคุณภาพของมะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภค ด้วยงบประมาณ 264,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       นอกจากนี้จะทำการจัดตั้งกลุ่มวิจัย ชื่อ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่นเพื่อดำเนินงานวิจัย (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพืช งานด้านสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช ส่วนเหลือทิ้งทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ รวมทั้งการนำสารสกัดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ด้วยงบประมาณ 500,000 บาท (อยู่ระหว่างรอพิจารณาข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุน: มจธ. โครงการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง)