มจธ.ราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการเดินแบบกิตติมศักดิ์

ตามที่อำเภอจอมบึงได้จัดการสักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของจอมบึงครั้งที่ 13

ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมการเดินแบบกิตติมศักดิ์ การประกวดเทพีจอมบึง ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ชุมชน บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยฯ

มจธ.ราชบุรี ได้ส่งบุคลากรและนักศึกษร่วมกิจกรรมฯดังนี้

เดินแบบกิตติมศักดิ์ 2 คน คือ ดร.ชวิน จองวรรณศิริ อาจารย์ มจธ.ราชบุรี และ น.ส.ธิดาพร  เถื่อนเภา ผู้ช่วยนักวิจัย

และประกวดเทพีจอมบึง 2 คนคือ น.ส.วรรษา นกแก้ว และนางสาวณิชกานต์ พลซา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มจธ.ราชบุรี

อนึ่งผลการประกวดเทพีจอมบึง น.ส.วรรษา นกแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นเทพีจอมบึงประจำปี 2559