การเก็บข้อมูลการเรียนต่อและการมีงานทำของนักเรียน

การเก็บข้อมูลการเรียนต่อและการมีงานทำของเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาจำนวนการเรียนต่อ การตกออก รวมทั้งการออกการคันของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อมีอาชีพที่ดี