ถุงการศึกษาอนุบาล (Fun Bags)

ถุงการศึกษาอนุบาล (Fun Bags)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนเปิดเทอมจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น จากเดิมที่โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ๆมีความเสี่ยงต่ำ สามารถเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ (On Site)

ขณะนี้ทุกโรงเรียนก็ไม่สามารถเปิดสอนที่โรงเรียน ต้องปรับมาใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) การเรียนการสอนแบบทางไกล (On Air, DLTV) หรือ การเรียนการสอนแบบใช้ใบงาน (On Hand) ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษาตอนต้น และเด็กวัยอนุบาล

ทางทีมงานนวัตกรรมการเรียนรู้ราชบุรี อยากช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนอนุบาลที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดราชบุรี ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เรียนรู้ผ่านการเล่น จึงได้จัดทำถุงการศึกษาอนุบาล(Fun Bags) โดยได้รับการ สนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง-“สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

เพื่อให้ผู้ปกครองชวนนักเรียนเล่นดินน้ำมันพร้อมโมล สีเทียน สีน้ำ ตัวต่อ กระดาษสี สติ๊กเกอร์ แบบฝึกอ่าน-ฝึกเขียน กไก่ เพื่อให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจำนวน 542 ถุง ให้กับ นักเรียนอนุบาลของ 5 โรงเรียนชายขอบ จังหวัดราชบุรี ได้แก่ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง นักเรียนอนุบาลของ 2 โรงเรียนกึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดราชบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ และโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2