การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. กับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดราชบุรี

การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. กับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดราชบุรี ในการส่งนักศึกษาฝึกสอนไปช่วยสอน