การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาชายขอบ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาชายขอบ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี 59-60 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ