การถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เนื่องจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ครูผู้สอนทั้งหมดเป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่บางท่านอาจจะไม่ได้จบการศึกษาด้านการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา  ดังนั้นการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางหนึ่งในการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้อันหลากหลายในโลกไซเบอร์ทั้งของครูและนักเรียน ดังนั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับครูที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน ตลอดจนการใช้งานและดูแลระบบปฏิบัติการเครือข่ายด้วยตนเอง