การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศแบบลูกหมุน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศแบบลูกหมุนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ช่วยให้ครูสามารถนำวัสดุภายในโรงเรียน เช่น ใบตองแห้ง เศษวัชพืช มูลไก่ มูลสุกร มาหมักเป็นปุ๋ยแบบไม่ต้องกลับกอง เป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนปลูกผักแบบปลอดสารพิษประหยัดเวลาในการกลับกอง และนักเรียนทุกคนสามารถดูแลกองปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ